រាសី ថៃ

ខ្មែរ, ប្រុស, 43 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 5/2 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 3

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG07740113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2020-05-06
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • ជប៉ុន (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

asdfsdfs

Traveler on 31/08/2014

A very good guide. Worth recommending.

Traveler on 31/08/2014