ខេមរៈ យូ

ខ្មែរ, ប្រុស, 51 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG05530113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2018-09-02
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសានិយាយ
  • បារាំង (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។