យុង វង់

ខ្មែរ, ប្រុស, 53 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG04070113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2017-07-22
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ភ្នំពេញ
ភាសានិយាយ
  • ចិន ()

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។