សុភ័ណ្ឌតារា ហេង

ខ្មែរ, ប្រុស, 56 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 1

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG03720113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2020-05-07
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • អេស្ប៉ាញ (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។