ជា សេង

ខ្មែរ, ប្រុស, 58 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG33420113
ចំណាត់ថ្នាក់: ពិសេស
Expired Date: 2024-08-09
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • ខ្មែរ (Good)
  • ចិន (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។