សៀង ហ៊ុយ

ខ្មែរ, ប្រុស, 57 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG30880113
ចំណាត់ថ្នាក់: ជាតិ
Expired Date: 2018-02-15
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • រុស្ស៊ី (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។