ហ៊ី អឹុង

ខ្មែរ, ប្រុស, 45 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 1

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG29780113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2017-11-07
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ភ្នំពេញ
ភាសានិយាយ
  • អង់គ្លេស (Fair)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។