ពៅ ប៊ុនធឿន

ខ្មែរ, ប្រុស, 73 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG25670113
ចំណាត់ថ្នាក់: ពិសេស
Expired Date: 2025-01-09
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • ខ្មែរ (Good)
  • វៀតណាម (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។