អដ្ឋវី អ៊ុក

ខ្មែរ, ស្រី, 69 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG25320113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2020-10-15
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ភ្នំពេញ
ភាសានិយាយ
  • អាល្លឺម៉ង់ (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។