ស៊ីម វីរៈ

ខ្មែរ, ប្រុស, 42 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG25040113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2022-12-11
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសានិយាយ
  • ខ្មែរ (Good)
  • អង់គ្លេស (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។