យិត ស្រុី

ខ្មែរ, ប្រុស, 48 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 1

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG17740113
ចំណាត់ថ្នាក់: តំបន់
Expired Date: 2025-01-03
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • សៀមរាប
ភាសានិយាយ
  • ខ្មែរ (Good)
  • បារាំង (Good)

Personality

ffffffff

សេវាកម្មដំណើរកម្សាន្ត

ddddddddddd

ចំណាប់អារម្មណ៍

tttttttttttttttttt

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។