ហោ ចំរុង

ខ្មែរ, ប្រុស, 45 ឆ្នាំ

ពិន្ទុ: 0/0 មូលវិចារណ៏

ចំនួនបានកក់ 0

ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិត លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ: TG17370113
ចំណាត់ថ្នាក់: ជាតិ
Expired Date: 2025-12-01
ទីតាំងសេវាកម្ម
  • ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសានិយាយ
  • ខ្មែរ (Good)
  • អ៊ីតាលី (Good)

 មូលវិចារណ៏ថ្មីៗ

Guide នេះមិនទាន់ពិនិត្យទេ។